نحوه سنجش جدید زبان

نحوه سنجش جدید زبان رزیدنتی و راهکار پاسخ دهی تکنیکال