انطباق سوالات

انطباق با آزمون دستیاری 1400

انطباق 95درصدی سوالات دستیاری اندو

   

   

  آزمون دستیاری سال 1399 ( انطباق صد در صدی )

  آزمون دستیاری سال 1398

   

  آزمون دستیاری سال 1397
  (برای دانلود فایل pdf روی هر درس کلیک کنید)

  ارتو
  اطفال
  پاتو
  پارسیل
  پروتزهای دندانی
  پروتز ثابت
  پروتز کامل
  تشخیص
  جامعه نگر
  جراحی
  رادیو
  مواد دندانی

  آزمون دستیاری سال 1396
  (برای دانلود فایل pdf روی هر درس کلیک کنید)

  ارتو
  اطفال
  اندو
  پاتو
  پروتزهای دندانی
  پریو
  ترمیمی
  تشخیص
  جامعه نگر
  جراحی
  رادیو
  مواد دندانی

  آزمون دستیاری سال 1395

  کلیه دروس