سوالات، پاسخنامه و درصد انطباق

چاپایمیل

 

.: دانلود سوالات به همراه پاسخنامه آزمون و درصد انطباق سال 95 :. 

.: دانلود سوالات به همراه پاسخنامه آزمون و درصد انطباق سال 96 :.

دانلود سوالات به همراه پاسخنامه و درصد انطباق درس جامعه نگر(دکتر خامی ) آزمون98

دانلود سوالات به همراه پاسخنامه و درصد انطباق  درس جامعه نگر آزمون98

دانلود سوالات به همراه پاسخنامه و درصد انطباق درس مواددندانی آزمون 98

دانلود سوالات به همراه پاسخنامه و درصد انطباق درس تشخیص آزمون98

دانلود سوالات به همراه پاسخنامه و درصد انطباق درس جراحی آزمون98

دانلود سوالات به همراه پاسخنامه و درصد انطباق درس ارتودنسی آزمون98

دانلود سوالات به همراه پاسخنامه و درصد انطباق درس پاتولوژی آزمون98

دانلود سوالات به همراه پاسخنامه و درصد انطباق درس پروتزثابت آزمون98

دانلود سوالات به همراه پاسخنامه و درصد انطباق درس تشخیص(دکتر اصفهانی) آزمون98

دانلود سوالات به همراه پاسخنامه و درصد انطباق درس پریو آزمون98

تماس با ما

88983197